Ból układu mięśniowo-szkieletowego po menopauzie a jakość życia

Zależność między przewlekłym bólem układu mięśniowo-szkieletowego a bezsennością u kobiet po menopauzie.

Wraz ze wzrostem średniej długości życia, ponad jedna trzecia kobiet spędzi życie w okresie pomenopauzalnym i w związku z tym prawdopodobnie doświadczy objawów menopauzalnych spowodowanych zmianami hormonalnymi. Do podstawowych objawów menopauzalnych należą bóle mięśniowo-szkieletowe, bezsenność oraz objawy naczynioruchowe. Osoby z przewlekłym bólem mięśniowo-szkieletowym (MSK), u których występuje bezsenność, często zgłaszają większe nasilenie bólu, dłuższą latencję snu, bardziej fragmentaryczny sen i krótszy całkowity czas snu niż pacjenci bez bezsenności. Sen jest kluczowym czynnikiem dla kobiet z przewlekłym bólem MSK; istnieje wiele dowodów wskazujących, że zaburzenia snu zwiększają wrażliwość na ból,2 i zwiększają ryzyko niepełnosprawności, depresji i problemów zdrowotnych związanych z bólem.3

Sleep in the Post-Menopausal Period

Autorzy przez 5 lat badali1 wpływ przewlekłego bólu MSK i bezsenności na kobiety w okresie pomenopauzalnym. Zdefiniowali fazę pomenopauzalną zgodnie z systemem STRAW (Stages of Reproductive Aging Workshop),4 z amenorrią przez co najmniej 1 rok i stężeniem hormonu folikulotropowego (follicle-stimulating hormone, FSH) powyżej 30 mIU/mL. Klimakterium po menopauzie odnosi się do okresu przejścia z fazy reprodukcyjnej do fazy niereprodukcyjnej i może wiązać się ze specyficznymi objawami, zwanymi objawami klimakterycznymi, takimi jak dolegliwości naczynioruchowe i ze strony układu mięśniowo-szkieletowego (od 22 do 85% kobiet po menopauzie zgłasza bóle układu mięśniowo-szkieletowego),5-7 oraz zaburzeniami snu, na które wpływa zmniejszenie stężenia hormonów jajnikowych – estrogenu i progesteronu. Schorzeniom tym nadano specyficzne nazewnictwo, takie jak „menopauzalna artralgia „8 lub „zespół menopauzalny „9. Ponadto Światowa Organizacja Zdrowia uznaje schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego za kluczowe czynniki przyczyniające się do globalnego obciążenia chorobami,10 ponieważ schorzenia te dotyczą setek milionów osób na całym świecie.

Bezsenność może występować jako objaw menopauzy lub jako samodzielne zaburzenie. Jako objaw, bezsenność odnosi się do skargi na sporadyczne epizody niewystarczającej ilości snu i obejmuje dużą grupę osób, z lub bez dziennych konsekwencji niezadowolenia z ilości i jakości ich snu. Objawy bezsenności są bardzo rozpowszechnione w populacji ogólnej, a także u kobiet po menopauzie. Bezsenność jako zaburzenie wymaga rozpoznania przez lekarza i odpowiedniego leczenia. Zaburzenie bezsenności jest definiowane w Międzynarodowej Klasyfikacji Zaburzeń Snu (ICSD-3)11 oraz w Diagnostycznym i Statystycznym Podręczniku Zaburzeń Psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (DSM-5)12 jako dolegliwości związane ze snem, które występują co najmniej trzy razy w tygodniu, przez co najmniej 3 miesiące i wiążą się z zaburzeniami rytmu dobowego. Bezsenność jest uważana za przewlekłe zaburzenie cyklu sen-czuwanie, prowadzące do konsekwencji dobowych i znacząco wpływające na zdrowie psychiczne i fizyczne. Ponadto, bezsenność zwiększa ryzyko chorób psychiatrycznych i sercowo-naczyniowych, a także zachorowalność i śmiertelność.

Zaburzenia snu w okresie pomenopauzalnym wiążą się z licznymi konsekwencjami zdrowotnymi. W tym kontekście menopauza jest uważana przez niektórych badaczy za prekursora problemów ze snem.13,14 Zbiorczo dane wskazują na pogorszenie snu w okresie pomenopauzalnym zarówno pod wpływem czynników endogennych, egzogennych, jak i wieloczynnikowych, co świadczy o złożoności tego okresu życia kobiet. Częstość występowania bezsenności w okresie pomenopauzalnym jest niepokojąca i waha się od 27% do 73%.15-17

Linking Insomnia to Pain: Study Results

Autorzy przebadali cztery grupy kobiet po menopauzie, mając na celu weryfikację związku między bezsennością a bólem na tym etapie biologicznego życia kobiety:

Celem drugorzędnym było ustalenie, która grupa może być bardziej dotknięta zaburzonymi wzorcami snu, zakłóceniami bólu w codziennej aktywności, natężeniem bólu, liczbą miejsc bólowych, objawami klimakterycznymi i nastroju oraz jakością życia.

Wyniki badań wykazały związek pomiędzy bezsennością a przewlekłym bólem układu mięśniowo-szkieletowego u kobiet po menopauzie,1 przy czym potwierdzono dwukierunkową zależność pomiędzy oboma schorzeniami, chociaż stwierdzono, że bezsenność przyczynia się do gorszych wyników klinicznych, w tym percepcji bólu. Grupa cierpiąca na bezsenność zgłaszała większe nasilenie i większe zakłócenia ze strony bólu w porównaniu z grupą bez bezsenności. Grupa z obiema chorobami współistniejącymi zgłaszała najwyższy poziom wpływu pod względem nasilenia bólu i jego zakłócenia w codziennych czynnościach. Grupa ta zgłaszała również częstsze występowanie bólu w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego (3 lub więcej miejsc), jak również większe natężenie bólu w ciągu dnia w porównaniu z pozostałymi trzema grupami.

Podczas pomiaru objawów klimakterycznych, obie grupy z bezsennością zgłaszały więcej skarg na ciężkie objawy i pogorszoną jakość życia. W modelu regresji lęk, depresja i bezsenność były związane z gorszymi objawami klimakterycznymi. Grupa z obydwoma schorzeniami miała więcej skarg somatycznych i psychologicznych, podczas gdy grupa z samą bezsennością miała więcej skarg psychologicznych.1

Chociaż osoby z lękiem częściej doświadczają objawów bezsenności, to osoby z bezsennością mają jeszcze większą szansę (17-krotnie) na doświadczanie lęku.18 Pacjenci z przewlekłym bólem i bezsennością również zgłaszają wyższe wskaźniki lęku.19 Łącznie, dane te wskazują na negatywnie wzmacniający się cykl bezsenność-ból-lęk, który jest trudny do rozdzielenia.

Depresja i ból zakłócający codzienną aktywność były czynnikami najbardziej związanymi z gorszą jakością życia w naszej próbie. Ponownie, grupa z obiema chorobami współistniejącymi wykazywała gorszą jakość życia. Analizując domeny jakości życia, grupa bezsenność + przewlekły ból MSK opisywała gorszą jakość życia w domenie psychologicznej, a grupa z przewlekłym bólem MSK gorszą jakość życia w domenie fizycznej. Potencjalnie, bezsenność wpływa na jakość życia, niezależnie od tego, czy jest związana z bólem, czy nie.

Pełnonocna polisomnografia badanych analizowała obiektywnie wzorce snu. Obie grupy z bezsennością wykazywały bardziej fragmentaryczny sen, zgodnie z oczekiwaniami; wyższe wskaźniki bezdechu-hipopresji; oraz niższą saturację obwodową. Mimo istotności statystycznej, wyniki te nie miały znaczenia klinicznego, ponieważ u badanych wykluczono inne niż bezsenność zaburzenia snu (np. obturacyjny bezdech senny), a średnie wartości badania polisomnograficznego w obu grupach mieściły się w normach dla tych zmiennych.

Dyskusja & Przyszłe badania

Autorzy uważają, że badane grupy cierpiące na bezsenność doświadczały więcej bólu z powodu zwiększonej fragmentacji snu, co mogło przyczynić się do większej percepcji ich bólu i mniej restoracyjnego snu. Może to być dalej wskazywane w stabilności/utrzymaniu snu i dysregulacji homeostatycznego procesu cyklu czuwanie-sen. Podobnie jak w naszym badaniu, fragmentacja snu jest jednym z najczęstszych zaburzeń snu obserwowanych w przeglądzie literatury opisującej dane polisomnograficzne pacjentów z przewlekłymi schorzeniami układu mięśniowo-szkieletowego.20 Nasze wyniki polisomnograficzne wykazały również wzrost wskaźników bezdechu-hipopauzy w grupach z bezsennością. Łącznie wyniki te wskazują na wpływ zaburzeń snu, a zwłaszcza bezsenności, na percepcję objawów klimakterycznych i nasilenie bólu w tym okresie życia kobiety.

W podsumowaniu, przegląd piśmiennictwa sugeruje, że zaburzenia snu mogą być silniejszym predyktorem bólu niż ból jest predyktorem zaburzeń snu.21 Zależność sen-ból może nie być tak dwukierunkowa, jak wcześniej sądzono, ale raczej większa w jednym kierunku.22 W związku z tym, ale jeszcze nie w badaniach dotyczących kobiet po menopauzie, niektórzy badacze stwierdzili, że zaburzenia snu, zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym, są czynnikami ryzyka rozwoju lub nasilenia bólu w czasie.22,23

Wykazany dwukierunkowy związek między bezsennością a przewlekłym bólem mięśniowo-szkieletowym u kobiet po menopauzie, mający negatywne następstwa, wymaga dalszej uwagi, w tym opracowania metod zapobiegania i leczenia. Ponadto, wyniki te mogą zachęcać do badania innych współwystępujących objawów w tej populacji.

Zawarte również w tym raporcie specjalnym Pain Care & Badania u kobiet

 • Studium przypadku: Neuropatyczny ból miednicy spowodowany endometriozą
 • Wyzwania związane z leczeniem wulwodynii
 • Ból układu mięśniowo-szkieletowego i bezsenność u kobiet po menopauzie
 • Komentarze na temat stanu bólu u kobiet oraz kobiet w praktyce leczenia bólu, z udziałem: ACOG’s Katherine W. McHugh, MD, the Society for Women’s Health Research Amy M. Miller, PhD, and Johns Hopkins Medicine’s Tina L. Doshi, MD.
 1. Frange C, Hachul H, Hirotsu C, et al. Insomnia with Musculoskeletal Pain in Post-menopause: Associations with Symptoms, Mood, and Quality of Life. J Menopausal Med. 2018;24(1):17-28.
 2. Kundermann B, Krieg JC, Schreiber W, et al. The effect of sleep deprivation on pain. Pain Res Manage. 2004;9:25-30.
 3. Smith MT, Haythornthwaite JA. How do sleep disturbance and chronic pain inter-relate? Insights from the longitudinal and cognitive-behavioral clinical trials literature. Sleep Med Rev. 2004; 8:119-132.
 4. Harlow SD, Gass M, Hall JE, et al. STRAW + 10 Collaborative Group. Executive summary of the Stages of Reproductive Aging Workshop + 10. J Clin Endocrinol Metab. 2012;97(4):1159-1168
 5. Neslihan Carda S, Bilge SA, Oztürk TN, et al. The menopausal age, related factors and climacteric symptoms in Turkish women. Maturitas 1998;30:37-40.
 6. Dugan SA, Powell LH, Kravitz HM, et al. Musculoskeletal pain and menopausal status. Clin J Pain. 2006;22:325-331.
 7. Frange C, Hirotsu C, Hachul H, et al. Musculoskeletal pain and the reproductive life stage in women: is there a relationship? Climacteric. 2016;19(3):279-284.
 8. Magliano M. Menopausal arthralgia: Fakt czy fikcja. Maturitas 2010;67:29-33
 9. Blümel JE, Palacios S, Legorreta D, et al. Is fibromyalgia part of the climacteric syndrome? Maturitas. 2012;73:87-93
 10. WHO. The Burden of Musculoskeletal Conditions at the start of the New Millenium: Report of a WHO Scientific Group. WHO Technical Report Series 919. Genewa, Szwajcaria: World Health Organization, 2003
 11. International Classification of Sleep Disorders (ICSD-3). Amerykańska Akademia Medycyny Snu. 3rd Edition. Diagnostic and Coding Manual. Westchester, Illinois: American Academy of Sleep Medicine; 2014.
 12. APA. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5). 5th Ed. Washington, DC: American Psychiatric Association; 2013.
 13. Kuh DL, et al. Women’s health in midlife: the influence of the menopause, social factors and health in earlier life. Br J Obstet Gynaecol. 1997;104:1419.
 14. Kravitz HM, et al. Sleep difficulty in women at midlife: a community survey of sleep and the menopausal transition. Menopause. 2003;10:19-28.
 15. Monterrosa-Castro A, et al. Prevalence of insomnia and related factors in a large mid-aged female Colombian sample. Maturitas. 2013;74(4):346-351.
 16. Campos HH, Bittencourt LRA, Haidar MA, et al. Prevalência de distúrbios do sono na pós-menopausa. Rev Bras Ginecol Obstet. 2005;27:731-736.
 17. Hung HC, et al. Menopause is associated with self-reported poor sleep quality in women without vasomotor symptoms. Menopause. 2014;21(8):834-839.
 18. Taylor DJ, Mallory LJ, Lichstein KL, et al. Comorbidity of chronic insomnia with medical problems. Sleep. 2007;30:213-18.
 19. Haythornthwaite JA, Sieber WJ, Kerns RD. Depression and the chronic pain experience. Pain. 1991;46(2):177-184.
 20. Bjurstrom MF, Irwin MR. Charakterystyka polisomnograficzna w populacjach nienowotworowego bólu przewlekłego. Sleep Med Rev. 2016;26:74-86.
 21. Finan PH, Goodin BR, Smith MT. The association of sleep and pain: an update and a path forward. J Pain. 2013;14:1539-1552.
 22. Koffel E, et al The bidirectional relationship between sleep complaints and pain: Analiza danych z badania randomizowanego. Health Psychol. 2016;35(1):41-49.
 23. Generaal E, et al. Insomnia, sleep duration, depressive symptoms, and the onset of chronic multisite musculoskeletal pain. Sleep. 2017:40(1).

Continue Reading

The Need for Better Responses to Vulvar Pain

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *